Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO

OBCHODU MIETA.EU

 

OBSAH:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 4. ZPŮSOBY A TERMÍNY PLATEB ZA PRODUKT
 5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A TERMÍNY DODÁNÍ (ODBĚRU) PRODUKTU
 6. REKLAMACE PRODUKTU
 7. ZPŮSOBY MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ REKLAMACÍ, ŠETŘENÍ NÁROKŮ A ZÁSADY PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM
 8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (PLATÍ PRO KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ OD 25. PROSINCE 2014)
 9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 11. VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Internetový obchod www.mieta.eu dbá na práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu přiznává zákon o právech spotřebitele. Ustanovení smluv pro spotřebitele méně výhodná než ustanovení zákona o právech spotřebitelů jsou neplatná a namísto nich se použijí ustanovení zákona o právech spotřebitelů. Ustanovení těchto nařízení proto nemají za cíl vyloučit nebo omezit jakákoli práva spotřebitelů, která jim přiznávají závazná ustanovení zákona, a veškeré případné pochybnosti by měly být vysvětleny ve prospěch spotřebitele.

V případě jakéhokoli nesouladu ustanovení těchto předpisů s výše uvedenými ustanoveními mají tato ustanovení přednost a měla by být uplatněna.

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Internetový obchod dostupný na stránkách www.mieta.eu provozuje Piotr Iskra podnikající pod názvem PIOTR ISKRA BASIL zapsaný do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, vedeném ministrem odpovědným za hospodářství; adresa místa podnikání a doručovací adresa: ul. Szlak 32/1, 31-153 Kraków, Polsko, DIČ 8212012785, IČ 711692223, adresa elektronické pošty: shop@mieta.eu, telefonní číslo: (+420) 731338114.

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou určeny jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele využívající internetový obchod, pakliže nestanoví všeobecné obchodní podmínky jinak.

1.3. Správce osobních údajů zpracovaných v internetovém obchodě v souvislosti s realizací ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je prodejce. Osobní údaje jsou zpracovávany za účelem a po dobu danou principy a zásadami popsanými v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na stránkách internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují zejména pravidla týkající se zpracování osobních údajů správcem v internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a doby zpracování osobních údajů a práv dotčených osob, jakož i informace o používání souborů cookie a analytických nástrojů v internetovém obchodě. Používání internetového obchodu, včetně nákupu, je dobrovolné. Stejně tak je dobrovolné i poskytnutí osobních údajů uživatelem nebo zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu, mimo výjimky uvedené v zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti prodávajícího).

1.4. Definice:

 1. PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku, kromě státních svátků.
 2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – formulář dostupný v internetovém obchodě umožňující vytvoření účtu.
 3. OBJEDNACÍ FORMULÁŘ – elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v internetovém obchodě umožňující zadání objednávky, zejména přidáním produktů do elektronického košíku a definování podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby. 4. ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených obecně platnými předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům, (2) právnická osoba nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, která uzavřela nebo má v úmyslu uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím.
 4. OBČANSKÝ ZÁKONÍK – zákon Občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 (Sb. z. 1964 č. 16, bod 93 ve znění pozdějších předpisů).
 5. ÚČET - Elektronická služba, chráněná individuálním přihlašovacím jménem a heslem poskytnutým uživatelem, kde se shromažďují údaje poskytnuté zákazníkem a informace o objednávkách vytvořených v internetovém obchodě.
 6. NEWSLETTER - elektronická služba, služba elektronické distribuce poskytovaná provozovatelem služby prostřednictvím e-mailu. Tato umožňuje všem uživatelům, kteří si službu objednali, automaticky a cyklicky přijímat od poskytovatele následná vydání zpravodaje obsahující informace o produktech, novinkách a akcích v internetovém obchodě.
 7. PRODUKT - movitý předmět dostupný v internetovém obchodě, na který se vztahuje kupní smlouva mezi zákazníkem a prodejcem.
 8. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – tyto všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu..
 9. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod Poskytovatele služeb dostupný na internetové adrese: www.mieta.eu.
 10. PRODEJCE, POSKYTOVATEL SLUŽEB - Piotr Iskra podnikající pod názvem PIOTR ISKRA BASIL zapsaný do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej vedeném ministrem odpovědným za hospodářství, který má adresu místa podnikání a adresu pro doručování: ul. Szlak 32/1, 31-153 Kraków, Polsko, DIČ 8212012785, IČ 711692223, adresa elektronické pošty: shop@mieta.eu, telefonní číslo: (+420) 731338114.
 11. KUPNÍ SMLOUVA - Smlouva o prodeji Produktu uzavíraná nebo uzavřená mezi zákazníkem a prodejcem prostřednictvím internetového obchodu
 12. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky provozovatelem služby prostřednictvím internetového obchodu.
 13. UŽIVATEL – (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených obecně platnými předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům, (2) právnická osoba nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, která používá nebo má v úmyslu používat elektronickou službu.
 14. ZÁKON O PRÁVECH SPOTŘEBITELE - zákon o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014 (Sb. z. 2014 č. 827, ve znění pozdějších předpisů).
 15. OBJEDNÁVKA - prohlášení o vůli zákazníka uzavřít kupní smlouvu s prodejcem na produkty objednané prostřednictvím objednávkového formuláře.

 

 1. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

2.1. V online obchodě jsou k dispozici následující elektronické služby: účet, objednávkový formulář a newsletter.

 

 1. Účet – používání účtu uživatelem je možné po provedení následujících kroků - (1) vyplnění registračního formuláře, (2) kliknutí na pole „Vytvořit účet“ a (3) potvrzení vůle vytvořit účet pomocí odkazu zaslaného automaticky prostřednictvím e-mailu. V registračním formuláři je nutné, aby uživatel uvedl následující údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu a heslo.

 

 1. Elektronická služba Účet je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Uživatel může kdykoli a bez udání důvodu účet smazat (zrušení účtu) zasláním příslušného požadavku poskytovateli služby, především e-mailem na adresu: shop@mieta.eu, případně písemně na adresu: ul. Szlak 32/1 31-153 Kraków, Polsko.

 

3.Objednávkový formulář – použití objednávkového formuláře zákazníkem započíná vložením prvního produktu do elektronického košíku internetového obchodu.

Objednávka je zadána poté, co zákazník provede následující kroky - (1) vyplní objednávkový

formulář a (2) klikne na odkaz „OBJEDNAT“ po vyplnění objednávkového formuláře. Do té

doby je možné zadané údaje upravovat (při vyplňování formuláře se řiďte zobrazenými

zprávami a informacemi). V objednávkovém formuláři je nutné, aby zákazník vyplnil

nezbytné údaje: jméno a příjmení / název firmy, adresu (ulice, popisné číslo, PSČ, město), e-

mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se kupní smlouvy: produkt (y),

množství, místo a způsob doručení a způsob platby. V případě zákazníků, kteří nejsou

maloobchodní spotřebitelé, je nutné uvést i název firmy a DIČ.

 1. Elektronická služba Objednávkový formulář je poskytována bezplatně, má jednorázový

charakter a je ukončena v okamžiku, kdy je objednávka prostřednictvím služby odeslána,

případně když zákazník zadávání objednávky předčasně ukončí.

 1. Newsletter – k používání Newsletteru dojde po zadání e-mailové adresy, na kterou mají být

zasílána následující vydání Newsletteru, v záložce "Newsletter" viditelné na stránkách

internetového obchodu a kliknutí na pole "Uložit!" . Můžete se také přihlásit k odběru

newsletteru zaškrtnutím příslušného políčka při vytváření účtu nebo zadávání objednávky -

vytvořením účtu nebo zadáním objednávky je zákazník přihlášen k odběru newsletteru.

 1. Elektronická služba Newsletter je poskytována bezplatně po dobu neurčitou. Příjemce

služby se může kdykoli a bez udání důvodu odhlásit z odběru Newsletteru (odstoupit z odběru

Newsletteru) zasláním příslušné žádosti Poskytovateli služeb, prioritně e-mailem na adresu:

shop@mieta.eu, nebo písemně na adresu: ul. Szlak 32/1 31-153 Kraków, Polsko.

2.2. Technické požadavky nezbytné pro práci s ICT systémem používaným

Poskytovatelem služby: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s

přístupem na internet; (2) přístup k elektronické poště; (3) aktuální webový prohlížeč:

Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari nebo Microsoft

Edge; (4) povolení cookies a podpory Javascriptu ve webovém prohlížeči.

2.3. Příjemce služby je povinen používat Internetový obchod v souladu s právními

předpisy a dobrými mravy, s respektem k osobnostním právům a autorským právům a

duševnímu vlastnictví Poskytovatele služby a třetích osob. Příjemce služby je povinen

zadat údaje odpovídající skutečnosti. Příjemce služby má zakázáno poskytovat

nezákonný obsah.

2.4. Reklamační řád Elektronických služeb:

 1. Stížnosti související s poskytováním Elektronických služeb Poskytovatelem služeb a jiné

stížnosti související s provozováním Internetového obchodu (vyjma reklamačního řádu

Produktu, který je uveden v bodě 6 Pravidel) může Zákazník podat např.:

 1. písemně na adresu: ul. Szlak 32/1, 31-153 Kraków, Polsko
 2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: shop@mieta.eu.
 3. Příjemci služby se doporučuje, aby v popisu reklamace uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu nesrovnalostí; (2) požadavky Příjemce služby; a (3) kontaktní údaje osoby podávající stížnost – to usnadní a urychlí projednání stížnosti Poskytovatelem služby. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.
 4. Poskytovatel služby odpovídá na reklamaci neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
 5. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ PRODEJNÍ SMLOUVY

3.1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dojde poté, co zákazník vytvořil objednávku pomocí objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 Všeobecných obchodních podmínek.

3.2. Cena produktu zobrazená na webových stránkách internetového obchodu je uvedena v polských zlotých včetně DPH. Zákazník je informován o celkové ceně produktu včetně DPH , který je předmětem Objednávky, jakož i o nákladech na dodání (včetně dopravy, doručení a pošty) a dalších nákladech, a pokud nelze výši těchto poplatků určit, o povinnosti je zaplatit je zákazník informován na webových stránkách internetového obchodu při zadávání objednávky, a to i tehdy, když zákazník projeví vůli být vázán kupní smlouvou.

3.3. Postup pro uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě pomocí objednávkového formuláře:

 1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází poté, co zákazník vytvoří objednávku v internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 Všeobecných obchodních podmínek.
 2. Po zadání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a zároveň ji přijímá ke zpracování. Potvrzení přijetí objednávky ke zpracování probíhá zasláním e-mailu zákazníkovi na příslušnou e-mailovou adresu, která byla uvedena při zadávání objednávky. E-mail obsahuje zejména potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky a předání ke zpracování a potvrzení uzavření kupní smlouvy. Po obdržení výše uvedeného e-mailu dochází k uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

3.4. Konsolidace, ochrana a zpřístupnění obsahu kupní smlouvy zákazníkovi je realizována (1) zveřejněním těchto všeobecných obchodních podmínek na stránkách internetového obchodu a (2) zasláním e-mailové zprávy uvedené v bodě 3.3.2 Všeobecných obchodních podmínek. Obsah kupní smlouvy je zároveň uložen a zabezpečen v informačním systému internetového obchodu prodávajícího.

 1. ZPŮSOBY A TERMÍNY PLATEB ZA PRODUKT

4.1. Prodávající poskytuje zákazníkovi na základě kupní smlouvy následující způsoby platby:

 1. Platba hotově při osobním odběru.
 2. Platba převodem na bankovní účet Prodávajícího.
 3. Elektronické platby a platby kartou přes Przelewy24.pl a PayPal.com – dostupné aktuální způsoby platby jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu v záložce informace o způsobech platby a na webových stránkách: https://www.przelewy24.pl a https ://www.paypal.com/pl.
 4. Zúčtování transakcí elektronickými platbami a platebními kartami se provádí podle presference zákazníka prostřednictvím Przelewy24.pl anebo PayPal.com. Službu elektronických plateb a platebních karet poskytuje:
 5. Przelewy24.pl – společnost PayPro S.A se sídlem v Poznani (adresa sídla: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), zapsána v Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod číslem KRS 0000347935 Okresním soudem Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII obch. oddělení národního soudního rejstříku; základní kapitál: 4 500 000,00 PLN plně splaceno; DIČ 7792369887, IČ 301345068.
 6. PayPal.com – PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. patro 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Lucemburk.
 7. Platby ve splátkovém systému - platba se provádí zcela nebo zčásti z prostředků z úvěru poskytnutého společností ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA se sídlem ve Varšavě (adresa: Łopuszańska 38D, 02-232 Varšava), zanesené v rejstříku podnikatelů Národního rejstříkového soudu vedeném Okresním soudem pro hlavní město Varšava ve Varšavě, XIII Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000305178, základní kapitál 1 305 539 910,00 PLN (plně splaceno), DIČ : 1070010731, IČ: 141387142.

4.2. Platební podmínky:

1.Zvolí-li Zákazník platbu bankovním převodem, elektronickou platbu nebo platbu kreditní kartou, je Zákazník povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.

 1. Zvolí-li Zákazník platbu v hotovosti při osobním odběru, je Zákazník povinen provést platbu při předání.
 2. Pokud Zákazník zvolí platbu ve splátkách, je Zákazník povinen provést platbu věřiteli v souladu s dohodnutým splátkovým kalendářem.
 3. NÁKLADY, ZPŮSOBY A TERMÍNY DODÁNÍ (ODBĚRU) PRODUKTU

5.1. Pokud kupní smlouva nestanoví jinak, je dodání zboží zákazníkovi zpoplatněno. Náklady na dodání zboží (včetně poplatků za přepravu, doručení a poštovní služby) jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu v záložce Doprava nebo při zadávání objednávky, včetně případů, kdy zákazník vyjádří svou vůli být vázán prodejem.

5.2. Osobní odběr Produktu Zákazníkem je bezplatný.

5.3. Prodávající poskytuje zákazníkovi následující způsoby doručení nebo odběru produktu:

 1. Poštovní zásilka.
 2. Zaslání kurýrní službou.
 3. Zásilka s vyzvednutím v balíkové schránce.
 4. Osobní odběr na adrese: ul. Szlak 32/1 31-153 Kraków - v pracovní dny od 8:00 do 16:00 po předchozí domluvě.

5.4. Dodání zboží zákazníkovi je realizováno do 10 pracovních dnů (u Produktů dostupných na skladě Prodávajícího) anebo do 45 pracovních dnů (u Produktů vyrobených na zakázku), pokud není v popisu Produktu uvedeno kratší období či během zadávání Objednávky. V případě Produktů s různými dodacími lhůtami je termínem dodání nejdelší daný termín, který však nesmí přesáhnout 45 pracovních dnů. Počátek dodací lhůty pro dodání zboží zákazníkovi se počítá následovně:

 1. Zvolí-li Zákazník způsob platby bankovním převodem, elektronickou platební kartou nebo platební kartou - ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího nebo zúčtovací účet.
 2. Zvolí-li Zákazník způsob platby ve splátkovém systému - ode dne vyrozumění prodávajícího poskytovatelem půjčky o uzavření smlouvy o půjčce se zákazníkem, nejpozději však ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího prostředků z úvěru poskytnutého Zákazníkovi.

5.5 Příprava zboží pro osobní odběr zákazníkem je realizována - pokud Zákazník zvolí osobní odběr Produktu, Produkt bude Zákazníkem připraven k vyzvednutí do 5 pracovních dnů (v případě Produktů dostupných na skladě Prodávajícího) do 40 pracovní dnů (v případě Produktů na zakázku), pokud není v popisu Produktu nebo při zadávání Objednávky uvedeno kratší období. V případě Produktů s různými lhůtami připravenosti k odběru je lhůtou připravenosti k odběru nejdelší poskytovaná lhůta, která však nesmí přesáhnout 40 pracovních dnů. Zákazník bude Prodávajícím dodatečně informován o připravenosti Produktu k odběru. Počátek připravenosti Produktu k vyzvednutí Zákazníkem se počítá takto:

 1. Zvolí-li Zákazník způsob platby bankovním převodem, elektronickou platební kartou nebo platební kartou - ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího nebo zúčtovací účet.
 2. Zvolí-li zákazník způsob platby v hotovosti při osobním odběru - ode dne uzavření kupní smlouvy.
 3. Zvolí-li Zákazník způsob platby ve splátkovém systému - ode dne vyrozumění prodávajícího poskytovatelem půjčky o uzavření smlouvy o půjčce se zákazníkem, nejpozději však ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího prostředků z úvěru poskytnutého Zákazníkovi.
 4. REKLAMACE PRODUKTU

6.1. Základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi, má-li prodaný Produkt fyzickou nebo právní vadu (záruka), definují obecně platné právní předpisy, zejména občanský zákoník (včetně § 556-576 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající je povinen dodat Zákazníkovi Produkt bez vad.

6.3. Zákazník může podat reklamaci např.:

 1. písemně na adresu: ul. Szlak 32/1, 31-153 Kraków;
 2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: shop@mieta.eu.

6.4. Zákazníkovi se doporučuje, aby v popisu reklamace uvedl: (1) údaje a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vady; (2) požadovat způsob uvedení Produktu do souladu s Kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci – usnadní a urychlí projednání reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.

6.5 Prodávající reaguje na reklamaci zákazníka neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Pokud zákazník, který je spotřebitelem uplatňujícím práva vyplývající ze záruky, požadoval výměnu věci, odstranění vady nebo předložil prohlášení o snížení ceny s uvedením částky, o kterou má být cena snížena a prodejce neodpověděl na tuto žádost do 14 kalendářních dnů, má se za to, že tuto žádost považuje za oprávněnou.

6.6. Zákazník, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen doručit vadný Produkt na adresu Mieta v Paxy, Vratimovská 681/80, 71900 Ostrava-Kunčice

. V případě zákazníka, který je spotřebitelem, nese náklady na doručení produktu prodávající. Doporučujeme, aby zákazník společně s reklamovaným produktem uvedl v zásilce informace o objednávce a kontaktní údaje zákazníka, které umožní identifikaci objednávky a přiřazení produktu ke konkrétní reklamaci. Doporučení uvedená výše mají pouze formu nezávazných pokynů a žádným způsobem neovlivňují skutečnost reklamací podaných bez poskytnutí doporučených informací. Pokud by doručení produktu zákazníkem, který je spotřebitelem, bylo vzhledem k typu produktu nebo způsobu jeho montáže příliš obtížné, je zákazník povinen produkt zpřístupnit prodávajícímu v místě, kde se produkt nalézá.

6.7. Podle čl. 558 § 1 občanského zákoníku je odpovědnost prodávajícího vyplývající ze záruky na produkt vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem vyloučena.

 1. ZPŮSOBY MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ REKLAMACÍ, ŠETŘENÍ NÁROKŮ A ZÁSADY PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM

7.1. Podrobné informace o možnosti zákazníka, který je spotřebitelem, využívat mimosoudní způsoby řešení reklamací, uplatnění nároků a pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

7.2. K dispozici je také kontaktní místo předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele (telefon: +48 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo doručovací adresa: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varšava), jehož úkolem je mimo jiné poskytování pomoci spotřebitelům ve věcech týkajících se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

7.3. Spotřebitel má tyto možnosti při využití mimosoudního způsobu řešení reklamace a uplatnění nároků: (1) žádost o řešení sporu u stálého spotřebitelského rozhodčího soudu (více informací na stránce: http://www.spsk.wiih.org.pl /), (2) žádost o mimosoudní řešení sporu vojvodským inspektorem obchodní inspekce (více informací na stránkách inspektora příslušného pro místo podnikání prodávajícího a (3) pomoc (městského) ombudsmana vojvodství pro spotřebitele nebo sociální organizace, mezi jejichž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (včetně Federace spotřebitelů a Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mimo jiné e-mailem na adrese tips@dlakonsumentow.pl a na čísle zákaznické linky +48 801 440 220 (linka je k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 18:00, poplatek za spojení dle tarifů operátora).

7.4. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je dostupná internetová platforma pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR jsou interaktivní a vícejazyčné internetové stránky s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele usilující o mimosoudní urovnání sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících z internetové smlouvy o prodeji nebo smlouvy o poskytování služeb (více informací na stránce samotné platformy nebo na internetové adrese Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele:

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

 

 1. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, od ní může do 14 kalendářních dnů odstoupit bez uvedení důvodu a bez vzniku nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 8.8 Všeobecných obchodních podmínek. Ke splnění termínu stačí zaslat oznámení před jeho vypršením. Oznámení o odstoupení od smlouvy lze podat například následující formou - své prohlášení o odstoupení od smlouvy zašlete písemně na následující adresu:

BASIL ul. Szlak 32/1, 31-153 Kraków, Polsko

8.2. Příklad vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze 2 zákona o právech spotřebitelů a je navíc k dispozici v bodě 11 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Spotřebitel může použít vzorový formulář, ale není to povinné.

8.3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:

 1. U smlouvy, ve které prodávající vydává produkt a je povinen převést jeho vlastnictví (např. kupní smlouvou), běží lhůta pro odstoupení od okamžiku převzetí produktu spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou jinou než dopravce. V případě smlouvy, která obsahuje více produktů a tyto jsou doručovány samostatně, v dávkách nebo po částech, je lhůta počítána od převzetí posledního produktu, dávky nebo části. Pokud smlouva spočívá v pravidelné dodávce produktů po určenou dobu, počítá se zahájení lhůty pro odstoupení od převzetí prvního z produktů.
 2. U ostatních smluv začíná lhůta pro odstoupení běžet dnem uzavření smlouvy.

8.4. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny jím provedené platby, včetně nákladů na dodání produktu (mimo dodatečné náklady vyplývající ze způsobu doručení zvoleného spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější standardní způsob doručení dostupný v internetovém obchodě). Prodávající použije pro vrácení platby stejný způsob, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nepředstavuje žádné náklady.

8.5 Pokud prodávající nenabídl, že si produkt od spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb spotřebiteli, dokud nebude produkt vrácen nebo dokud spotřebitel neposkytne důkaz o jeho odeslání, podle toho, která událost nastane dříve.

8.6. Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit produkt prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené prodávajícím k vyzvednutí, pokud prodávající nabídl, že si produkt vyzvedne sám. Ke splnění termínu stačí vrátit produkt před jeho uplynutím. Spotřebitel může vrátit produkt na následující adresu Mieta v Paxy, Vratimovská 681/80, 71900 Ostrava-Kunčice

.

Vrácený produkt musí být zabalen v kartonové krabici, musí být vycpaný a nesmí vykazovat žádné vady nebo známky používání.

 

8.7. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho užití nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu.

8.8. Možné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je spotřebitel povinen nést:

 1. Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu, než je nejlevnější standardní způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě, prodávající není povinen refundovat dodatečné náklady vzniklé spotřebiteli.
 2. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení produktu.
 3. V případě produktu, který je službou, jejíž plnění začalo na výslovnou žádost spotřebitele před odstoupením od smlouvy, je spotřebitel povinen zaplatit za poskytnuté služby do okamžiku oznámení odstoupení od smlouvy. Výše platby se vypočítá poměrově dle rozsahu poskytnuté služby vzhledem k ceně nebo odměně dohodnuté ve smlouvě. Pokud je cena nebo odměna nepřiměřená, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota poskytované služby.

8.9. Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku v souvislosti se smlouvami:

(1) o poskytování služeb, pokud prodávající plně provedl službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením služby informován, že po provedení služby prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy.(2) kde cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž nemá prodejce kontrolu, a které mohou nastat před odstoupení od smlouvy.(3) ve kterých je předmětem plnění neprefabrikovaný výrobek vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení individuálních požadavků spotřebitele.(4) ve kterých je předmětem plnění produkt, který rychle podléhá zkáze nebo má krátkou trvanlivost.(5) ve kterých je předmětem plnění produkt dodávaný v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nelze z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů vrátit a balíček byl po dodání otevřen.(6) ve kterých jsou předmětem plnění produkty, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými předměty.(7) pokud jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání může proběhnout až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech trhu, nad kterými nemá prodejce kontrolu.(8) ve kterých spotřebitel výslovně požádal prodávajícího, aby za ním přišel k naléhavé opravě nebo údržbě. Pokud prodávající poskytne další služby jiné než ty, které požadoval spotřebitel, případně použije jiné produkty než náhradní díly potřebné k opravě nebo údržbě, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy v souvislosti s těmito dodatečnými službami nebo produkty.(9) jejichž předmětem jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávaný v zapečetěném obalu a obal byl po dodání otevřen.(10) na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném.(11) uzavřené prostřednictvím veřejné dražby.(12) na poskytování ubytovacích služeb, jiných než pro rezidenční účely, přepravy zboží, pronájmu automobilů, stravování, služeb souvisejících s volným časem, zábavy, sportovních nebo kulturních akcí, pokud smlouva stanoví den nebo dobu poskytování služby(13) na dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud plnění začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před odstoupením od smlouvy a spotřebitel byl informován prodávajícím o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

 

8.10. Ustanovení týkající se spotřebitele obsažená v tomto bodě 8 Všeobecných obchodních podmínek platí od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto data se vztahují také na uživatele nebo zákazníka, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s jeho podnikáním, pokud obsah této smlouvy naznačuje, že nemá pro tuto osobu profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu vykonávané obchodní činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti.

 

 1. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

9.1 Tento bod 9 Všeobecných obchodních podmínek a všechna obsažená ustanovení se týkají a jsou závazná pouze pro zákazníka nebo uživatele, který není spotřebitelem. Od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto dne se tento bod netýká fyzické osoby uzavírající smlouvu přímo související s její hospodářskou činností, pokud obsah této smlouvy prokazuje, že pro tuto osobu nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu vykonávané obchodní činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti.

9.2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. K odstoupení od kupní smlouvy může v tomto případě dojít bez udání důvodu a zákazníkovi nevznikají žádné nároky vůči prodávajícímu.

9.3. Prodávající má právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na úplnou nebo částečnou platbu předem, bez ohledu na způsob platby zvolený zákazníkem a skutečnost uzavření kupní smlouvy.

9.4. Uživatel může ukončit smlouvu o poskytování elektronických služeb s okamžitou platností a bez udání důvodu zasláním příslušného oznámení příjemci služby.

9.5. Odpovědnost poskytovatele/prodejce vůči uživateli/zákazníkovi, bez ohledu na jeho právní základ, je omezena, a to jak v rámci jednoho nároku, tak i v případě všech nároků souhrnně, do výše zaplacené ceny a nákladů na doručení dle kupní smlouvy, maximálně však do výše 1 000 PLN. Omezení částky uvedené v předchozí větě se vztahuje na všechny nároky vznesené uživatelem/zákazníkem vůči poskytovateli/prodejci, a to i v případě, že neexistuje kupní smlouva nebo ta nesouvisí s kupní smlouvou. Poskytovatel/prodejce nese odpovědnost vůči uživateli/zákazníkovi pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a nenese odpovědnost za ušlý zisk. Prodávající rovněž nenese odpovědnost za zpoždění při přepravě zásilky.

9.6. Jakékoli spory vzniklé mezi prodejcem/poskytovatelem a zákazníkem/uživatelem budou předloženy příslušnému soudu podle sídla prodejce/poskytovatele.

 

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Smlouvy uzavírané prostřednictvím Internetového obchodu se uzavírají v polštině.

10.2. Změna Všeobecných obchodních podmínek:

 1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit Všeobecné obchodní podmínky ze závažných důvodů, tj.: změny zákona, změny platebních a doručovacích metod, a to v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují implementaci ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 2. V případě uzavírání smluv na dobu neurčitou na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek (např. poskytování elektronické služby - Účet) jsou změněné předpisy pro uživatele závazné, pokud splňují požadavky uvedené v čl. 384 a 384 [1] občanského zákoníku. To znamená, že uživatel byl řádně informován o změnách a nevypověděl smlouvu do 15 kalendářních dnů ode dne oznámení. V případě, že změna Všeobecných obchodních podmínek povede k zavedení jakýchkoli nových poplatků nebo ke zvýšení stávajících poplatků, má uživatel právo od smlouvy na dobu neurčitou odstoupit.
 3. V případě uzavření smlouvy jiné povahy než smlouvy na dobu neurčitou (např. kupní smlouvy) na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek nebudou změny Všeobecných obchodních podmínek nijak narušovat práva nabytá uživateli/zákazníky před datem účinnosti změny Všeobecných obchodních podmínek. Změny Všeobecných obchodních podmínek nebudou mít vliv zejména na již vytvořené nebo vyřízené objednávky a realizované nebo provedené kupní smlouvy.

10.3. Ve věcech, na které se nevztahují Všeobecné obchodní podmínky, se uplatní obecně platná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník, zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sb. z. 2002 č. 144, bod 1204, ve znění pozdějších předpisů), zákon o právech spotřebitelů a další příslušná ustanovení obecně platných zákonů.

 

 1. VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(PŘÍLOHA ČÍSLO 2 ZÁKONA O PRÁVECH SPOTŘEBITELE)

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(tento formulář je potřeba vyplnit a vrátit pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

- Příjemce:

PIOTR ISKRA BASIL

 1. Mieta v Paxy, Vratimovská 681/80, 71900 Ostrava-Kunčice

mieta.eu

shop@mieta.eu

 

–    Já / My (*) tímto informuji / informujeme (*) o mém / našem odstoupení od kupní smlouvy následujících položek (*) smlouvy na dodání následujících položek (*) smlouvy o dílo zahrnující provedení následujících položek (*) / smlouvy na poskytnutí následující služby (*)

–    Datum uzavření smlouvy (*)/odběru (*)

–    Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů)

–    Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

–    Podpis spotřebitele (spotřebitelů) - pouze pokud je formulář zaslán v tištěné podobě

–    Datum

(*) Nehodící se škrtněte

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium