Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ INTERNETOVÉHO OBCHODU MIETA.EU

 

OBSAH:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
 3. ÚČEL, ZÁSADY A OBDOBÍ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 4. PŘÍJEMCI DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 6. PRÁVA DOTČENÉ OSOBY
 7. COOKIES A ANALYTIKA V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto zásady ochrany osobních údajů Internetového obchodu jsou informativní a nejsou tedy zdrojem povinností pro Uživatele služeb nebo Zákazníky Internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují zejména pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem Internetového obchodu včetně důvodů, účelů, doby zpracování osobních údajů a práv osob, kterých se data týkají. Tyto zásady obsahují i informace o používání cookies a analytických nástrojů v Internetovém obchodě.
 2. Správcem osobních dat shromažďovaných prostřednictvím Internetového obchodu je Piotr Iskra podnikající pod názvem PIOTR ISKRA BASIL, firma zapsána do Registru podnikatelů Národního soudního rejstříku, který má adresu místa podnikání a adresu pro doručování: ul. Szlak 32/1 31-153 Kraków, Polsko, DIČ 8212012785, IČ711692223, adresa elektronické pošty: shop@mieta.eu, telefonní číslo:(+420) 731338114 - dále jen „správce“ a zároveň Poskytovatel služeb Internetového obchodu a Prodejce.
 3. Osobní údaje v Internetovém obchodě jsou Správcem zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení GDPR“. Oficiální text nařízení GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

 

 1. Používání Internetového obchodu, včetně nákupů, je dobrovolné. Obdobně je poskytnutí osobních údajů Příjemcem služby nebo Zákazníkem pomocí Internetového obchodu dobrovolné, až na dvě výjimky:
 2. (1) Uzavírání smluv se Správcem - neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb se Správcem v případech a v rozsahu uvedeném na stránkách Internetového obchodu a ve Všeobecných obchodních podmínkách internetového obchodu a těchto zásadách ochrany osobních údajů má za následek nemožnost uzavřít tuto smlouvu. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem. Pokud osoba, které se údaje týkají, chce uzavřít danou smlouvu se Správcem, je povinna požadované údaje poskytnout. Rozsah údajů potřebných pro uzavření smlouvy je uveden na stránkách Internetového obchodu a ve Všeobecných obchodních podmínkách internetového obchodu.; (2) Zákonné povinnosti Správce - poskytnutí osobních údajů je zákonný požadavek vyplývající z obecně platných zákonných ustanovení ukládajících Správci povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů pro účely daňové a účetní evidence) a jejich neposkytnutí zabrání Správci v plnění těchto povinností.
 3. Správce věnuje zvláštní péči ochraně zájmů osob, jejichž osobní údaje zpracovává. Zejména odpovídá a zajišťuje, aby jím shromážděné údaje byly: (1) zpracovávány v souladu se zákonem, (2) shromážděny pro stanovené zákonné účely a nepodléhaly dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely, (3) věcně správné a přiměřené vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány, (4) uloženy ve formě umožňující identifikaci dotčených osob, ne déle, než je nutné k dosažení účelu zpracování, (5) zpracovávány způsobem zajišťujícím adekvátní zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným a nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením příslušnými technickými nebo organizačními opatřeními.
 4. S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování, jakož i riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností ohrožení, Správce zavádí vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování probíhalo v souladu s tímto předpisem a byl schopen toto prokázat. Tato opatření jsou přezkoumávána a podle potřeby aktualizována. Správce používá technická opatření, aby zabránil získávání a pozměňování osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami
 5. Všechna slova, výrazy a zkratky uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů začínající velkým písmenem (např. Prodejce, Internetový obchod, Elektronická služba) je třeba chápat v souladu s jejich definicí obsaženou ve Všeobecných obchodních podmínkách internetového obchodu dostupných na stránkách internetového obchodu. 

 

 

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

 

 1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případech, kdy je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: (1) osoba, které se údaje týkají, souhlasila se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů, (2) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž je dotčená osoba smluvní stranou, nebo pro provedení kroků na žádost této osoby před uzavřením smlouvy, (3) zpracování je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti Správce, (4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných Správcem nebo třetí stranou, s výjimkou případů, kdy jsou tyto zájmy nadřazeny zájmům nebo základním právům a svobodám dotčené osoby vyžadujícím ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 

 1. Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje vždy splnění alespoň jedné z podmínek uvedených v bodě 2.1 Zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody pro zpracování osobních údajů Uživatelů služby a Zákazníků Internetového obchodu Správcem jsou uvedeny v další části Zásad ochrany osobních údajů, a to ve vztahu k danému účelu zpracování osobních údajů Správcem. 

ÚČEL, ZÁSADY A OBDOBÍ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

 1. Účel, zásady a období, jakož i příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem, vyplývají vždy z činností akceptovaných daným Uživatelem služby, Zákazníkem Internetového obchodu nebo Správcem. Pokud se například Zákazník rozhodne nakupovat v internetovém obchodě a rozhodne se převzít zakoupený produkt osobně, a ne kurýrní službou, budou jeho osobní údaje zpracovány za účelem plnění uzavřené kupní smlouvy, ale již nebudou předány k dispozici přepravci, který standardně zajišťuje přepravu zásilek pro Správce.
 2. Správce může zpracovávat osobní údaje v rámci Internetového obchodu pro následující účely, na základě a během období uvedených v níže uvedené tabulce:

 

Účel zpracování údajů

Právní základ pro zpracování údajů

Doba uložení dat

Plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb nebo přijetí opatření na žádost dotčené osoby před uzavřením smlouvy

Článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR (plnění smlouvy) - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž je dotčená osoba stranou, nebo k přijetí opatření na žádost dotčené osoby před uzavřením smlouvy

 

Data jsou uchovávána po dobu nezbytnou k provedení,

 řešení nebo ukončení uzavřené Kupní smlouvy nebo smlouvy

 o poskytování elektronických služeb

Přímý marketing

Článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce - spočívající v péči o zájmy a dobrou pověst Správce, jeho Internetového obchodu a snaze o prodej Produktů

 

Údaje jsou uchovávány po dobu oprávněného zájmu sledovaného

 Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce vůči

dotčené osobě z důvodu obchodní činnosti prováděné Správcem.

Promlčecí doba je stanovena zákonem, zejména občanským zákoníkem

(základní promlčecí lhůta pro nároky související s podnikáním jsou

 tři roky a pro kupní smlouvu dva roky).

Správce nesmí zpracovávat údaje za účelem přímého marketingu

v případě vyjádření oprávněné námitky v tomto ohledu ze strany dotčené osoby

Marketing

Článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR (souhlas) – dotčená osoba souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely Správcem

 

Údaje jsou uchovávány, dokud dotčená

 osoba neodvolá svůj souhlas s dalším

zpracováním svých údajů za tímto účelem

Vyjádření názoru Zákazníka na uzavřenou Kupní smlouvu

Článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR – dotčená osoba souhlasila se zpracováním svých osobních údajů za účelem vyjádření názoru

 

Údaje jsou uchovávány, dokud dotčená osoba neodvolá

svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů

 za tímto účelem

Vedení účetnictví

Článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR v souvislosti s čl. 74 odst. 2 zákona o účetnictví ze dne 30. ledna 2018 (Sbírka zákonů z roku 2018 pol. 395 v platném znění) - zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti Správce

 

Data jsou uchovávána po dobu stanovenou zákonem,

 která vyžaduje, aby správce archivoval účetní knihy

 (tj. pět let, počítáno od začátku roku následujícího po

účetním roce, kterého se údaje týkají)

Stanovení, vyšetřování nebo obhajování nároků, které mohou být vzneseny Správcem, nebo které mohou být vzneseny proti Správci

Článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR (plnění smlouvy) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající ve stanovení, vyšetřování nebo obhájení nároků, které mohou být vzneseny

 

Údaje jsou uchovávány po dobu oprávněného zájmu sledovaného

Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků,

 které lze vůči Správci vznést (základní promlčecí

 lhůta pro nároky vůči Správci je šest let)

Používání webových stránek Internetového obchodu a zajištění řádného fungování

Článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce - spočívající v provozování a správě webových stránek Internetového obchodu

Údaje jsou uchovávány po dobu oprávněného zájmu sledovaného

Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce

vůči dotčené osobě z důvodu obchodní činnosti prováděné Správcem.

Promlčecí doba je stanovena zákonem,

 zejména občanským zákoníkem

 (základní promlčecí lhůta pro nároky související

s podnikáním jsou tři roky a pro kupní smlouvu dva roky)

Vedení statistik a analýzy provozu v Internetovém obchodě

Článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce – spočívající ve vedení statistik a analýze provozu v Internetovém obchodě za účelem zlepšení fungování Internetového obchodu a zvýšení prodeje Produktů

Údaje jsou uchovávány po dobu oprávněného

 zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu

promlčení nároků Správce vůči dotčené osobě z důvodu obchodní

činnosti prováděné Správcem. Promlčecí doba je stanovena zákonem,

zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta pro nároky

 související s podnikáním jsou tři roky a pro kupní smlouvu dva roky)

 

 

PŘÍJEMCI DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

 1. Pro řádné fungování Internetového obchodu, včetně realizace uzavírání Kupních smluv, je nutné, aby Správce využíval služeb externích subjektů (například dodavatele softwaru, kurýra nebo zpracovatele plateb). Správce používá pouze služby takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky k implementaci vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky nařízení GDPR a chránilo práva dotčených osob.
 2. Osobní údaje mohou být předávány Správcem třetí straně. Správce v tomto případě zajišťuje, že třetí strana splňuje odpovídající úroveň ochrany v souladu s Nařízením GDPR a v případě jiných stran, že k přenosu dojde na základě standardních doložek o ochraně údajů. Správce zajišťuje, aby dotčená osoba měla možnost získat kopii svých údajů. Správce poskytuje získané osobní údaje pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
 3. Osobní údaje uživatelů služby a zákazníků internetového obchodu mohou být předány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:
 • Přepravci / speditéři / kurýrní makléři / subjekty obsluhující sklad, případně proces přepravy. V případě Zákazníka, který využívá v Internetovém obchodě způsob doručení Produktu poštou nebo kurýrem, poskytne Správce získané osobní údaje Zákazníka vybranému přepravci, speditérovi nebo zprostředkovateli provádějícímu doručení na žádost Správce. Pokud je zásilka expedována z externího skladu, tak i subjektu provozujícímu sklad nebo přepravní proces. Vždy jen v rozsahu nezbytném pro doručení Produktu Zákazníkovi.
 • Subjekty obsluhující elektronické platby nebo platební karty. V případě Zákazníka, který využívá v Internetovém obchodě elektronický způsob plateb nebo platbu platební kartou, poskytne Správce získané osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu obsluhujícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb provedených Zákazníkem.
 • Subjekty obsluhující půjčky / leasing. V případě Zákazníka, který využívá v Internetovém obchodě způsob platby na splátky nebo leasingovou platbu, poskytne Správce získané osobní údaje Zákazníka vybranému věřiteli nebo pronajímateli obsluhujícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro vyřízení plateb provedených Zákazníkem.
 • Poskytovatelé služeb poskytující Správci technická, IT a organizační řešení umožňující Správci podnikat, včetně Internetového obchodu a Elektronických služeb poskytovaných jejich prostřednictvím (zejména poskytovatelé softwaru pro provozování Internetového obchodu, poskytovatelé e-mailu, hostingu, poskytovatelé softwaru pro správu a společnost poskytující technickou pomoc Správci). Správce poskytuje získané osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu zpracování osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
 • Poskytovatelé účetních, právních a poradenských služeb poskytujících Správci účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účetní kancelář, advokátní kancelář nebo společnost zabývající se vymáháním pohledávek). Správce poskytuje získané osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném k dosažení daného účelu zpracování osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
 • Poskytovatelé sociálních pluginů, skriptů a dalších podobných nástrojů umístěných na stránkách Internetového obchodu, umožňující osobě navštěvující stránky Internetového obchodu stahovat obsah od poskytovatelů uvedených pluginů (např. přihlášení pomocí přihlašovacích údajů na stránky sociálních sítí) a přenos osobních údajů návštěvníka k dodavatelům za tímto účelem:

Meta Platforms Ireland Ltd.Správce používá na stránkách Internetového obchodu sociální pluginy portálu Facebook (např. tlačítko Sdílet), proto získává a poskytuje osobní údaje Uživatele využívající stránky Internetového obchodu společnosti Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) v rozsahu a v souladu s pravidly ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde: https://www.facebook.com/about/privacy/ (tyto údaje zahrnují informace o aktivitách na webových stránkách internetového obchodu - včetně informací o zařízení, navštívených webových stránkách, nákupech, zobrazovaných reklamách a způsobu využívání služeb - bez ohledu na to, zda má Příjemce služby účet na Facebooku anebo je k Facebooku přihlášen).

 

 PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

 1. Nařízení GDPR ukládá Správci povinnost informovat o automatizovaném rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení GDPR a - alespoň v těchto případech - relevantní informace o pravidlech pro jejich přijímání, jakož i o smyslu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů. S ohledem na to poskytuje Správce v tomto bodě zásad ochrany osobních údajů informace o možném profilování.
 2. Správce může používat v Internetovém obchodě profilování pro účely přímého marketingu. Rozhodnutí učiněná Správcem na jeho základě se nevztahují na uzavření nebo odmítnutí uzavření Kupní smlouvy nebo na možnost využívání Elektronických služeb v Internetovém obchodě. Efektem používání profilování v Internetovém obchodě může být například poskytnutí slevy určité osobě, zaslání kódu slevy, připomenutí nedokončených nákupů, zaslání návrhu produktu, který může odpovídat zájmům nebo preferencím dané osoby, nebo návrh lepších podmínek ve srovnání se standardní nabídkou Internetového obchodu. Navzdory profilování se daná osoba svobodně rozhodne, zda bude chtít takto získanou slevu nebo lepší podmínky využít a uskutečnit nákup v Internetovém obchodě.
 3. Profilování v Internetovém obchodě spočívá v automatické analýze nebo předpovědi chování dané osoby na stránkách Internetového obchodu, např. přidáním konkrétního produktu do košíku, procházením konkrétní stránky produktu nebo analýzou předchozí historie nákupů v Internetovém obchodě. Pro zaslání např. slevového kupónu na základě profilování potřebuje Správce osobní údaje dané osoby.
 4. Dotčená osoba má právo nebýt předmětem rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má na tuto osobu právní účinky nebo ji podobným způsobem významně ovlivňuje. 

 PRÁVA DOTČENÉ OSOBY

 1. Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenos. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz (dále jen „právo být zapomenut“) nebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, a navíc má také právo na přenositelnost svých údajů. Podrobné podmínky pro uplatnění výše uvedených práv jsou uvedeny v čl. 15-21 Nařízení GDPR.
 2. Právo kdykoli odvolat souhlas. Osoba, jejíž údaje jsou Správcem zpracovávány na základě vyjádřeného souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 6 odst. 1 písm. 9, odst. 2. písm. a) Nařízení GDPR), má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.
 3. Právo podat stížnost u dozorového orgánu. Osoba, jejíž údaje Správce zpracovává, má právo podat stížnost u dozorového orgánu způsobem uvedeným v ustanoveních Nařízení GDPR a zákonů, zejména zákona o ochraně osobních údajů. Dozorovým orgánem je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 4. Právo vznést námitku. Dotčená osoba má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (oprávněný zájem Správce) z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací včetně profilování. V takovém případě již Správce nesmí tyto osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže existenci právně platných důvodů pro zpracování, převažujících nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby nebo důvody pro stanovení, vyšetřování nebo obhajobu nároků.
 5. Právo vznést námitku proti přímému marketingu. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má dotčená osoba právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro takové marketingové účely, včetně profilování, v jejichž rámci s takovým zpracováním přímého marketingu souvisí.
 6. Pro uplatnění práv uvedených v tomto bodě zásad ochrany osobních údajů můžete kontaktovat Správce zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu Správce uvedenou na začátku Zásad ochrany osobních údajů nebo pomocí kontaktního formuláře, který je k dispozici na stránkách Internetového obchodu.

COOKIES A ANALYTIKA V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

 1. Cookies jsou drobné textové informace ve formě textových souborů, zasílané serverem a uložené na straně návštěvníka webové stránky internetového obchodu (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě chytrého telefonu – v závislosti na použitém zařízení, které je využíváno k návštěvě našeho Internetového obchodu). Podrobné informace o cookies, stejně jako historii jejich vytváření, lze nalézt mimo jiné zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
 2. Soubory cookies, které mohou být zaslané prostřednictvím internetového obchodu, lze rozdělit na různé typy dle následujících kritérií:

 

 

 

Dle dodavatele:

1)   vlastní (vytvářené internetovým obchodem správce)

2)   patřící osobám/třetím stranám (jiným než správce)

Dle délky uchování na zařízení osoby, která navštíví internetový obchod:

1)   relační (uchovávané do odhlášení z internetového obchodu nebo do zavření internetového prohlížeče)

2)   trvalé (uložené po určitou dobu, definovanou parametry každého souboru, nebo dokud nebudou ručně smazány)

Dle jejich použití:

1) nezbytné (umožňující správné fungování internetového obchodu)

2) funkční/preferenční (umožňující přizpůsobení internetového obchodu preferencím návštěvníka stránek)

3) analytické a výkonové (shromažďující informace o způsobu používání internetového obchodu)

4) marketingové, reklamní a sociální (shromažďující informace o osobě, která navštíví internetový obchod za účelem zobrazení personalizované reklamy této osobě a provádění dalších marketingových aktivit i na jiných webových stránkách než je internetový obchod, jako jsou například sociální sítě)

 

 

3.Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookies během používání internetového obchodu, a to zejména pro následující konkrétní účely:

 

 

 

 

Účely používání souborů cookies v internetovém obchodě správcem

identifikace uživatelů při přihlášení k internetovému obchodu a zobrazení informace, že jsou přihlášeni (nezbytné soubory cookies)

zapamatování produktů vložených do košíku za účelem vytvoření objednávky (nezbytné soubory cookies)

zapamatování údajů z vyplněných formulářů objednávky a anket nebo přihlašovacích údajů do internetového obchodu (nezbytné, případně funkční/preferenční cookies)

přizpůsobení obsahu stránek internetového obchodu dle individuálních preferencí uživatele (např. týkajících se barev, velikosti písma, rozložení stránky) a optimalizace používání stránek internetového obchodu (funkční/preferenční cookies)

vedení anonymních statistik zaznamenávajících způsob používání stránek internetového obchodu (analytické a výkonové cookies)

remarketing, tj. průzkum chování návštěvníků online obchodu prostřednictvím anonymní analýzy jejich aktivit (např. opakované návštěvy konkrétních stránek, klíčových slov atd.) za účelem vytvoření jejich profilu a poskytování reklam přizpůsobených jejich očekávaným zájmům, i v případě návštěvy jiných internetových stránek v reklamní síti Google Ireland Ltd. a Meta Platforms Ireland Ltd. (marketingové, reklamní a sociální cookies)

 

 1. Soubory cookies (včetně doby fungování a jejich poskytovatelů), aktuálně odesílaných
  internetovým obchodem, je možné v nejoblíbenějších internetových prohlížečích ověřit následujícím způsobem:

 

 

 

 

 

V prohlížeči Chrome:
(1) v adresním řádku klikněte vlevo na ikonu zámku, (2) vyberte z menu „Soubory cookie”.

V prohlížeči Firefox:
(1) v adresním řádku klikněte vlevo na ikonu štítu, (2) přejděte na „Nastavení ochrany“, (3) v sekci „Cookies a data stránek“ zvolte „Spravovat data“

V prohlížeči Internet Explorer:
(1) v menu klikněte na „Nástroje”, (2) přejděte na záložku „Možnosti internetu”, (3) dále záložka „Obecné”, (4) záložka „Nastavení”, (5) zvolte „Zobrazit soubory”

V prohlížeči Opera:
(1) v adresním řádku klikněte vlevo na ikonu zámku, (2) přejděte na záložku „Soubory cookie”

V prohlížeči Safari:
(1) v menu zvolte „Předvolby”, (2) přejděte na záložku „Soukromí”, (3) klikněte na „Spravovat data webů”

Nezávisle na prohlížeči pomocí nástrojů dostupných např. na stránkách: https://www.cookiemetrix.com/  https://www.cookie-checker.com/

 

 

 

 

 

 1. Standardně většina dostupných internetových prohlížečů na trhu ve výchozím nastavení akceptuje ukládání souborů cookies. Kdykoli máte možnost definovat podmínky pro používání souborů cookies pomocí nastavení svého vlastního internetového prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo úplně deaktivovat možnost ukládání souborů cookies. V druhém případě to však může ovlivnit některé funkce internetového obchodu (například to může způsobit nefunkčnost procesu vytvoření objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře, neboť nebudou zaznamenávány produkty v košíku během dalších kroků dokončení objednávky).

 

 1. Nastavení internetového prohlížeče pro soubory cookies je důležité z hlediska souhlasu s používáním cookies naším internetovým obchodem. V souladu se zákonem může být takový souhlas vyjádřen také prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Podrobné informace o změně nastavení souborů cookies a jejich nezávislém odstranění v nejpoužívanějších internetových prohlížečích jsou k dispozici v sekci nápovědy každého internetového prohlížeče, případně na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz):

prohlížeč Chrome 

prohížeč Firefox

prohlížeč Internet Explorer 

prohlížeč Opera 

prohlížeč Safari

prohlížeč Microsoft Edge

 

7.Správce může v online obchodě využívat služby Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console poskytované firmou Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Analytics pomáhá správci vést statistiky a analyzovat provoz v internetovém obchodě. Shromážděná data se zpracovávají jako součást výše uvedených služeb ke generování statistik užitečných při správě internetového obchodu a analýze provozu v internetovém obchodě. Data získaná správcem pomocí výše uvedených nástrojů jsou souhrnná. Správce pomocí výše uvedených služeb v internetovém obchodě shromažďuje takové údaje, jako: zdroje a média získávání návštěvníků internetového obchodu, způsob jejich chování na stránkách internetového obchodu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých stránky navštěvují, IP adresa a doména, geografická data a demografické údaje (věk, pohlaví) a zájmy.

 

8.Informace o aktivitě na stránkách internetového obchodu je možné snadným způsobem zablokovat např. instalací doplňku k prohlížeči poskytovaného firmou Google Ireland Ltd., dostupného zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce nabádá, abyste se po přechodu na jiné webové stránky seznámili se zásadami ochrany osobních údajů daných stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na online obchod Správce

 

Informace o zpracování osobních údajů v internetovém obchodě www.mieta.eu

 

Osobní údaje v obchodě mieta.eu zpracovává Piotr Iskra, působící pod jménem: PIOTR ISKRA BASIL, kterého můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu zasláním zprávy na adresu: shop@mieta.eu. Můžete také použít klasickou poštu - ul. Szlak 32/1 31-153 Kraków, Polsko.

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění smlouvy nebo provedení opatření na žádost subjektu údajů, a to před jejím uzavřením (plnění objednávky v internetovém obchodě), za účelem plnění zákonných povinností a k prosazování oprávněného zájmu správce při zajišťování, vyšetřování nebo rozhodování o nárocích.

Máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu, požadovat po správci přístup k údajům, které se Vás týkají, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování anebo vznést námitku proti jejich zpracování a předávání údajů.

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, až na dvě výjimky:

 

 • uzavírání smluv se Správcem - neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronické služby se Správcem v případech a v rozsahu uvedeném na webových stránkách Internetového obchodu a v Obchodních podmínkách Internetového obchodu má za následek nemožnost uzavření takové smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem, a pokud chce subjekt údajů uzavřít se správcem danou smlouvu, je povinen požadované údaje poskytnout. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je vždy předem uveden na webových stránkách internetového obchodu a v pravidlech a provozním řádu internetového obchodu;
 • Zákonné povinnosti správce - poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů, které správci ukládají povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů pro účely vedení daňové nebo účetní evidence) a jejich neposkytnutí bude zabránit Správci v plnění těchto povinností.

 

Vaše osobní údaje mohou být předány následujícím kategoriím příjemců v závislosti na Vaší volbě způsobu plnění smlouvy nebo jiné zpracovatelské činnosti:

 • dopravci / speditéři / kurýrní služby
 • subjekty obsluhující elektronické platby nebo platby platební kartou
 • poskytovatelé systému průzkumu veřejného mínění
 • poskytovatelé služeb, kteří Správci dodávají technické, IT a organizační řešení umožňující Správci provozovat podnikání, včetně Internetového obchodu a Služeb poskytovaných jeho prostřednictvím
 • poskytovatelé účetních, právních a poradenských služeb poskytující Správci účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účtárna, advokátní kancelář nebo agentura pro vymáhání pohledávek)

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze do zániku zákonné povinnosti.

 

Správce může využívat profilování pro účely přímého marketingu v Internetovém obchodě, avšak rozhodnutí učiněná na jeho základě Správcem se nevztahují na uzavření či odmítnutí uzavření Kupní smlouvy ani na možnost využívání Elektronických služeb v Internetovém obchodě. Důsledkem využívání profilování v Internetovém obchodě může být např. poskytnutí slevy dané osobě, zaslání slevového kódu, upozornění na nedokončené nákupy, zaslání návrhu Produktu, který může odpovídat zájmům či preferencím dané osoby, popř. navržení lepších podmínek oproti standardní nabídce Internetového obchodu. Daný zákazník se i přes profilování svobodně sám rozhodne, zda bude chtít využít takto obdrženou slevu nebo lepší podmínky a zda nakoupí v Internetovém obchodě.

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium